168 East Main Street Stoughton, WI 53589 (608)873-6173 (866)595-6800